Dijital okuryazarlık becerisi bir diğer anlamıyla “dijital çağda hayatta kalma becerisi” olarak düşünülebilir. 21. Yüzyılın beraberinde hızla gelişen ve ilerleyen teknoloji sayesinde dünya küçülmekte, hayatımız değişip, şekillenmektedir.  İnternetin kullanılabildiği her yerden sınırsız bilgiye erişebilmek mümkün. Hatta çevrimdışı uygulamalarla dahi bilgiye kolaylıkla erişebilir hale geldik. Bilgiye erişme hızımız artarken doğru ve kaliteli bilgiye erişmek ise zorlaştı.

Bilgi eskiden geleneksel yollarla elde edilirdi. Okulda öğretmenler, kütüphanelerde kitaplardan bilgi toplanırdı. Dolayısıyla bilgiye erişim zor olsa da daha sağlıklı bilgi edinmek mümkündü. Şimdiyse internet resmi içerikler kadar bireysel kullanıcıların hazırlayıp paylaştığı bilgilerle de dolu. Her geçen gün artan şekilde geçerliliği, güvenilirliği yapılmamış, bilimsel dayanağı olmayan bilgilere maruz kalıyoruz.

Bu bilgileri bir fitreden geçirmek, dikkate almamak mümkün olsa da bu bilince erişebilmek için dijital okuryazarlık becerisi gerekiyor. Gün geçtikçe daha da gelişen ve yenilenen teknolojinin hızına ayak uydurmaksa hiç kolay değil. Teknolojinin içerisine doğan dijital yerliler için uyum sağlamak daha kolay olsa da yeterli değil.

Uyum sağlamak kadar teknolojiyi ve dijital kaynakları etkili ve verimli kullanabilmeyi de bilmek gerekiyor. Her internet, medya veya dijital kaynak kullanıcısı dijital okuryazar kabul edilmiyor. Okuryazarlık düzeyinde kullanıcı olabilmek için herhangi bir sorunun çözümünde dijital bilgiye aktif olarak erişebilmek gerekmektedir.

Erişimin dışında ulaşılan bilgiyi etkili kullanma, değerlendirme ve buna yenilerini katabilme becerisini de gerektirmektedir. Dolayısıyla dijital kaynaklara erişmek, kullanmak dijital okuryazar olmak için yeterli değildir. Gençler dijital kaynakları daha fazla kullansa da yapılan araştırmalar gençlerin dijital okuryazarlığının düşük olduğunu göstermektedir. Siber saldırılar, zararlı yazılımlar, mahremiyetin korunması, yasal hak ve sınırlılıklar konusunda da bilgi sahibi olunmalıdır.

Peki daha geniş tanımıyla dijital okuryazarlık nedir? Bu beceriyi kazanmak neden önemli? Yazımızın devamında detaylarıyla paylaşacağız. Akademik Başarı İçin Teknoloji Nasıl Daha Verimli Kullanılabilir yazımızdan da faydalanabilirsiniz.

Dijital Okuryazarlık Becerisi Nedir?

Dijital okuryazarlık kavramını geliştiren Paul Gilster, dijital okuryazarlığın sadece tuşlara basmaktan ibaret olmadığını fikirlere hâkim olmayı da gerektirdiğini belirtmektedir. Bu aynı zamanda dijital cihazlar aracılığıyla bilgiyi bulma, anlama, analiz etme, üretme ve paylaşabilme becerisidir. Dijital okuryazar olmak bilişsel otorite, güvenlik, gizlilik, yaratıcılık, etik sorumluluk ve dijital medyanın kullanımını gerektirmektedir.

Bilgisayar okur yazarlığı ile sıklıkla karıştırılsa da birbirinden farklıdır. Dijital kaynaklar bilgisayarla sınırlı tutulmamalıdır. Bilgisayarda kullanılabilen paket programlara hakim olmak bu beceri için yeterli değildir. Çok daha geniş kapsamda düşünülmesi gerekmektedir. Dijital kaynakları okuma, analiz etme, derleme, geliştirme ve dijital kaynaklarla yazabilme, üretebilme becerisidir.

Dijital kaynaklara sahip olmak, onları kullanabilmek okuryazar olmak için yeterli değildir. Dijital okur yazar olabilmek için bilgiyi kullanma, anlama ve üretebilme becerilerine sahip olmak gerekir. Bu anlamda da her dijital kaynak kullanıcısı dijital okur yazar kabul edilmemelidir.

Dijital mecrada iyi bir okuryazar olabilmek için şu 3 bileşene sahip olmak gerekmektedir;

 • Çeşitli donanım aygıtlarına ve yazılım uygulamalarına erişim ve bunları kullanma bilgi ve becerisi,
 • Dijital içerik ve uygulamaları anlamak ve eleştirel bir şekilde analiz etmek için yeterlilik,
 • Dijital teknoloji ile yaratma/üretme becerisi

Ayrıca dijital okuryazarlık teknik, bilişsel ve sosyal-duygusal olmak üzere üç farklı boyutta ele alınmalıdır.

Dijital Okur Yazarlığın Boyutları

Teknik boyut, dijital okuryazar olmak için sahip olunması gereken teknik ve bazı işlevsel becerileri kapsamaktadır. Veri aktarımını sağlayacak aygıtları kullanabilmek, internete bağlanabilmek, basit teknik sorunlara müdahale edebilmek gibi. Ayrıca bilgiye erişimi sağlayacak uygulamaları, eklentileri indirebilme, basit kullanıcı programlarını kurabilme de bu kapsamdadır.

E-posta alma ve gönderebilme, veri ekleme, gelen veriyi indirme, sosyal hesaplara giriş yapabilme, şifre belirleme, şifre yenileme de örnek verilebilir.

Bilişsel boyut ise çevrimiçi aramada eleştirel düşünme, dijital bilgiyi değerlendirme ve kullanma becerilerini kapsar. Bilgiyi alma, paylaşma veya üretme amacıyla uygun yazılım programlarını seçebilme ve değerlendirebilme yetisine sahip olabilmektir. Ayrıca yeterli bir dijital okuryazarlık için kullanıcıların ahlaki ve etik konularda bilgili olmasını gerektirmektedir.

Sosyal-duygusal boyut ise güvenlik, etik ve mahremiyet konularını kapsamaktadır. İnternet iletişim, sosyalleşme, alışveriş, bilgi paylaşımı veya bilgi edinimi için kullanılabilir. Ancak kullanım amacı ne olursa olsun kişisel bilgilerin gizli tutulması ve bilgilerin güvenliğinin sağlanması gerekir.

Pek çok resmi kurum Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında veri gizliliğine büyük hassasiyet göstermektedir. Ancak internet resmi hesaplar kadar sahte ve kötü niyetli kullanıcıların da takibindedir. Bu da kişisel bilgiler tehdit altında bulunduğunda tehdide karşı nasıl başa çıkılacağını bilmeyi gerektirir.

Dijital Okuryazarlık Becerisi Neden Önemli

Dijital çağda var olabilmek, bilgiyi almak, işlemek, dönüştürmek ve dağıtabilmek için bu becerinin kazanılması yaygınlaştırılmalıdır. 21. Yüzyılda dijital kaynak kullanıcıları dijital yerliler ve göçmenler olarak ikiye ayrılmaktadır. 1980 ve sonrası doğanlar dijital yerliler kabul edilse de aslında yaşın dijital yerli olmakla doğrudan ilişkisi bulunmamaktadır.

Dijital Göçmenler ile Dijital Yerlilerin Teknolojik Uyumunu Sağlıyor

80 sonrası teknolojinin hızla gelişmesi, dijital kaynaklara erişimin kolaylaşması dijital yerli tanımının gelişmesine neden olmuştur. Ancak daha ileri yaşlardaki bireyler de teknolojiye duydukları ilgi ve yatkınlıkla dijital yerli statüsüne girebilirler. Dijital göçmenlerse analog dünyada doğmuş, teknolojik kültür ile sonradan karşılaşmış, uyum sağlamaya çalışan nesildir.

Günümüzde eğitmenlerin yaşları itibariyle ağırlıklı olarak dijital göçmenler sınıfında olduğu görülmektedir. Bu da eğitimin daha geleneksel işletilmesine neden olmaktadır. Dijital göçmenlerin eğitimden verim alabilmesi için teknolojiye adapte olmuş ve dijital okuryazarlık sahibi öğretmenlere ihtiyacı vardır. Bu da dijital okur yazarlığın önemini artırmaktadır.

Okullarda çoğunlukla geleneksel öğretmen ve öğretim methodları kullanılmaktadır. Okur yazarlık için matbu kaynaklara, kaleme, kağıda ihtiyaç duyulmaktadır. Oysa teknolojinin ve çağın geldiği son nokta bilginin çok daha hızlı işlenmesini gerekli kılmaktadır. Öğrenen kadar öğretenin de çağın bu hızını yakalaması ve ayak uydurması gerekmektedir.

Sağlıklı Bilgi Kazanımı ve Güvenli İletişim Sağlar

Dijital okuryazarlık becerisine sahip bireyler ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmak için doğru ve güvenilir kaynaklardan faydalanırlar. Referans ve kaynak taraması yapabilir; bilimsel ve güvenilir içerik sunan adresleri ayırt edebilirler. Bu da edinilen bilginin güncel, doğru ve tutarlı olmasını sağlar. Bilgiyi kullanır veya başkalarıyla paylaşırken referans belirtmeye özen gösterirler.

Sosyal hesaplar üzerinden iletişime geçerken paylaştıkları içeriklerle etik değerlere uygun davranırlar. Kullandıkları iletişim dili de gerçek yaşamda gerçek ilişkileri içerisinde kullandıkları iletişim tarzıyla uyumludur. Bu da sosyal medyada sıklıkla karşılaşılan sözel saldırıların, hakaret ve yorumların da azalmasını destekler.

Etkili ve Verimli Zaman Yönetimi

Dijital okuryazarlığın yaygınlaştırılması internette veya dijital kaynaklar aracılığıyla verimsiz geçirilen zamanın azaltılmasında da etkili olacaktır. İnternetin kullanım amacı, süresi ve kapsamlı dijital okuryazarlarda olmayanlara göre daha farklıdır. Kullanım sürelerini, sıklığını ve amacını yönetmekte daha az zorlanırlar. Dijital kaynakları daha verimli, hızlı, etkili ve güvenli şekilde kullanabilirler. Ayrıca bu beceri sayesinde bilgi kirliliği, sanal zorbalık gibi riskler de azaltılabilir.

Sanal Zorbalığa Karşı Bilinç Geliştirilir

Özellikle öğrenciler arasında yaygın olan sanal zorbalık pek çok gencin fiziksel- psikolojik sağlığını tehdit etmektedir. Dijital okuryazarlık sanal zorbalığın da azalmasını desteklemektedir. Bir nevi kullanıcılarda sanal saygı ve empati bilincinin gelişmesini desteklemektedir. Dijital okur yazar olma bilincini kazanan bireylerde sanal mahremiyete saygı da gelişir. Mahrem görüntü, video, yazışma veya konuşmaların başkalarıyla paylaşılması veya çoğaltılmasının önüne geçilir.

Günümüzde özellikle tanınmış kişilerin özel yaşam alanlarında izinleri dışında çekilen video ve resimleri izinsizce paylaşılabilmektedir. Bu özel alana müdahale sosyal ağ içerisinde de yapılmaktadır. Kişinin izni olmaksızın fotoğraf ve videoları çoğaltılıp bilgisi dışında başkalarıyla paylaşılabilmektedir. Ahlaki açıdan da doğru olmayan bu davranışların hukuki açıdan da yaptırımları bulunmaktadır. Ancak çoğunlukla bilgileri dışında gerçekleşen bu sanal zorbalığı tespit etmek de mümkün değildir.

Sanal zorbalıkla ilgili LGS’ye Hazırlık Sürecinde Akran Zorbalığı Akademik Başarıyı Düşürüyor: Aileler Ne Yapmalı? yazımızdan da faydalanabilirsiniz.

Dijital Okuryazarlık Becerisi Kişisel Verilerin Korunmasını Sağlar

Dijital dünyada yaygınlaşan sanal hırsızlığın mağduru olmamak için de okuryazarlık becerisine ihtiyaç vardır. Gençler de dahil olmak üzere pek çok kullanıcı sosyal medya hesaplarını çaldırabilmekte veya güvensiz sitelere kişisel bilgilerini verebilmektedir. Dolandırıcılık, intihal, sahte hesaplar gibi kişilerin mallarına, şahsi değerlerine zarar verecek konularla ilgilide bilgi edinilmelidir.

Günümüzde özellikle teknolojiyle barışık olmayan veya teknolojiyi sınırlı şekilde kullanan bireyler için kişisel veriler tehlikededir. Bu kişiler hem teknolojik cihazlarına hem de kişisel verilerine zarar verebilecek içeriklere erişebiliyorlar. Zararlı spam mailler, sms ve linkler gibi. Ayrıca itibar edilmemesi gereken kişilere çekiliş, hediye, piyango, fırsat adı altında bilgilerini verebiliyorlar.

Sanal oyun ve uygulamalarda da fark etmeden maddi kayıplar yaşayabiliyorlar. Dijital okuryazarlık becerisi edinmek bu tarz maddi ve manevi zararların da önüne geçilmesini sağlıyor.

Dijital okuryazar olmak özelliklede öğrencilerin eğitimde ve kariyer fırsatlarını yakalama noktasında daha avantajlı olmalarını desteklemektedir. Dijital okur yazar olmak öğrencilerin bilgiyi daha hızlı edinmesini, işlemesini ve dönüştürmesini desteklemektedir. Doğru kullanıldığında etkili problem çözme becerisi katmaktadır. Yaratıcılığı, evrenselliği ve üretkenliği de desteklemektedir. Özellikle İngilizce bilen kullanıcılar için daha zengin ve global düzeyde bilgiye erişmek de kolaylaşmaktadır.

Dijital Okuryazarlık Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Fırsatlarına Erişimi de Kolaylaştırıyor

Dijital okuryazarlık yurtdışı eğitim ve kariyer fırsatlarının da yakalanmasını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmaktadır. Dijital çağa kadar yurtdışı eğitim çoğu öğrenci için çok daha zorlu ve külfetli bir alternatifti.

Üniversiteler, ülkeler, kültürler hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak, sosyal destek eksikliği bu zorluğu destekliyordu. Ancak dijital çağın verimli kullanımı dünyanın bir ekrana ve arama motoruna sığmasını sağladı. Şimdi tek bir dokunuşla hiç bilmediğimiz ülkelere, kültürlere misafir olabiliyoruz. Sosyal ağlar sayesinde başka dillerden insanlarla tanışabiliyor, ilişki kurabiliyoruz. Bu da öğrencilerin yurtdışı eğitim ve kariyer hayallerinin eğitime dönüşmesini sağlıyor.

Günümüzde öğrenci olan ve kariyerini planlayan her bireyin başarılı olmak için daha bilinçli, hızlı ve etkili yol alabilmesi gerekiyor. Dijital okuryazar olmak ise bireylerin gelişimini destekliyor, rekabet ortamındaki güçlü yönlerini belirginleştiriyor. Siz de kariyerinizde başarılı olmak istiyorsanız kariyer planı yaparken dijital okuryazar becerilerinizi gözden geçirmelisiniz.

Aba psikoloji uzman kadrosu her yaştan danışanına akademik ve mesleki danışmanlık sunuyor. Stratejik yetenek yönetimi çalışmamız ile kariyerinizi size en uygun şekilde planlıyoruz. Ayrıca uyguladığımız IQ, EQ, dikkat, algı, yetenek ve kişilik testleriyle çocuk, genç ve yetişkin danışanlarımızın potansiyellerini keşfediyoruz. Dijital okuryazarlık becerisine ek olarak kariyerinize bilinçli yön vermek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Read More

Etkili zaman yönetimi teknikleri önemlidir. Hepimiz zamansızlıktan ve işlerimizi yetiştirememekten şikayet eder, zaman baskısı nedeniyle strese gireriz. Zamanını verimli kullandığını düşündüğümüz, bir güne birden fazla iş sığdırabilen insanların dahi zamanın yetersizliğinden dem vurduğuna şahit oluruz. Bütün bir gün işlerimizin aciliyet ve öneminden bahseder ve gün sonunda büyük çoğunluğunu bitirememiş olmanın sıkıntısını hissederiz. Oysa 1 gün 24 saatten ibarettir ve bir gün için planlanabilecek ve yetiştirilebilecek işlerin potansiyeli bellidir. Bir güne ait zaman bu kadar netken, işlerimiz neden yetişmiyor ve belli bir zamana neden gereğinden fazla yapılacak işler koyuyoruz?

Eğer sizde zaman yönetimi konusunda iyi değilseniz size gerçekleştirebileceğiniz bir takım zaman yönetimi becerileri öğreteceğiz. Bunlara uyarak zamanınızı daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.  Peki zaman yönetimi nedir? Zaman yönetimi neden önemlidir? Etkili zaman yönetimi teknikleri nelerdir? Yazımızın devamında zaman yönetimini sizler için detaylarıyla ele alacağız.

Etkili Zaman Yönetimi Nedir?

Günün 24 saat olduğunu, bir haftada 7 gün ve her biri 24 saatten toplam 168 saatimiz olduğunu biliyoruz. Çalışıyor ya da öğrenciysek mesai ve ders saatlerimizi biliyoruz. Günde ortalama kaç saat uyuduğumuzu ve kaç saatimizin yolda geçtiğini biliyoruz. Yani zamanımızı harcayan, bizim yönetimimiz dışındaki tüm sorumluluk ve ihtiyaçlarımızın bilincindeyiz. Peki arta kalan zamanı neden değerlendiremiyoruz?

Zaman herkes için eşit olsa da zamanımızı harcadığımız kaynaklar birbirinden farklıdır. Etkili zaman yönetimi ise herkes için eşit olan zamanın kişinin sorumluluklarına, ilgilerine, fiziksel, duygusal ve kişisel ihtiyaçlarına ve sosyal yaşamına yetecek şekilde adil olarak dağıtılabilmesidir. Pek çoğumuz zaman yönetiminde sorumluluklarımızı yerine getirmeye büyük önem verip kişisel ve sosyal ihtiyaçlarımızı geri planda tutuyoruz. Ya da tam tersi ilgilerimize gereğinde fazla zaman ayırıp asıl sorumluluklarımız için yeterli zamanı bulamıyoruz. Bu da zaman baskısı yaşamamıza, fiziksel ve duygusal olarak negatif enerjimizi boşaltamamamıza ve yaptığımız işten verim alamamamıza neden oluyor.

Zamanı Verimli Kullanmayı Engelleyen Unsurlar Neler?

Mükemmeliyetçilik zamanı verimli kullanmayı engellemektedir. Mükemmeliyetçi mizaca sahip kişiler yaptıkları işin detaylarında kaybolabilmekte ve kısa sürede tamamlayabilecekleri bir işi uzun süreler harcayarak bitirebilmektedir. Mükemmeliyetçilik etkili zaman yönetimi becerisi geliştirmeyi engelleyen bir kişilik özelliğidir.

Erteleme özelliği de yine karakteristik bir özelliktir. Bir işi yapmak için yeterince motivasyonu olmayan ya da işin zor ve keyifsiz olduğunu düşünen kişiler işi bitirmek yerine farklı zaman dilimlerine ertelemektedir. Erteleme davranışı olan kişilerin işlerini çoğunlukla son gün ya da son saatlerde yaptığı ve bu yüzden de yoğun zaman baskısı yaşadığı görülmektedir.

Kişilerin zaman yönetimini engelleyen başka bir unsur ise kendilerine aşırı güven duymaları ve dolayısıyla “bu çok kolay hemen hallederim” yanılgısına kapılmalarına neden olmaktadır. Tam tersi özgüven eksikliği ise “ne kadar uğraşırsam uğraşayım halledemeyeceğim” düşüncesi ile işi yapmaya hiç başlamamalarına ya da yarıda bırakmalarına neden olabilmektedir.

Bir diğer zaman yönetimini engelleyen unsur da kişilerin “hayır” diyememeleridir. Başkalarının talep ettiği işlere, sosyal çevrenin davetlerine ve zamanı engelleyen tüm aktivitelere hayır diyemiyor olmak etkili zaman yönetimini engellemektedir.

Ders Veren Hayat Kavanozu Deneyi ve Etkili Zaman Yönetimi Kullanımının Faydaları

Fransız bir profesörün Amerikalı iş adamlarına yaptığı hayat kavanozu deneyi etkili zaman yönetimi kullanımının önemini anlatan oldukça güzel bir örnektir. Bu deneyde profesör boş bir kavanozun içine yerleştirmek için büyük taşlar, çakıllar ve kum kullanıyor. Önce büyük taşları koyuyor ve kavanozu ağzına kadar dolduruyor. Ardından kendisini izleyenlere “kavanoz doldu mu?” diye soruyor ve evet cevabını alıyor. Çakıl taşlarını kavanoza döküyor ve kavanozu sallıyor, taşlar büyük taşların aralarındaki boşluklara yerleşiyor. “Peki şimdi doldu mu?” diye soruyor. Yine evet cevabını alıyor. Profesör bu kez kum çıkarıyor ve kavanoza dökmeye başlıyor ve kavanozu yer açılması için sallıyor. Kum çakıl taşlarının ve büyük taşların arasındaki boşluklara sızıyor. Ve ardından da kavanoza su dökmeye başlıyor ve suyu da kavanoz tamamen dolana kadar koyuyor. Profesör kendisini dinleyenlere dönüyor ve bu çalışmadan çıkarmanız gereken hakikat; “Eğer büyük taşları önce koymazsanız, bir daha asla koyamayacağınızdır.” diyor.

Peki sizin hayatınızdaki büyük taşlar ne? Hayalleriniz, hedefleriniz, ilgi alanlarınız, sevdikleriniz kısaca sizin için olmazsa olmaz olan, hayattaki öncelikleriniz ne ise kavanoza önce onları koymalısınız. Eğer küçük şeylere öncelik verirsek (çakıl, kum) hayatımız önemsiz şeylerle dolar ve bizim için daha önemli olan şeylere yeterli zaman kalmaz. Etkili zaman yönetimi tekniklerini öğrendiğinizde zamanı verimli kullanacak ve kısa sürelerde beklentinizin üzerinde işler başarabileceksiniz. İşlerinizi zamanında ve hatta daha erken tamamlayabiliyor olmanız özgüveninizi artıracak ve yaşadığınız zaman baskısını da ortadan kaldıracak. Zaman baskısı yaşamıyor olmanız stresten uzak kalmanızı ve daha huzurlu, mutlu olmanızı sağlayacak. Zamanınızı verimli kullandığınızda sadece mesleğiniz, okulunuz ya da evinizdeki rutin işleriniz için değil aileniz, sosyal çevreniz, ilgi alanlarınız ve kişisel ihtiyaçlarınız için de vakit ayırabileceksiniz.

Etkili Zaman Yönetimi İçin Hedef Belirleyerek Başlayabilirsiniz

Her işimizde olduğu gibi zamanı verimli kullanmak için de bizi harekete geçiren, motive eden bir amacımız, hedefimiz olmalıdır. Eğer henüz zamanınızı verimli kullanma ihtiyacı duymanızı sağlayacak bir hedefiniz yoksa kendinize kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemelisiniz. Bu hedefler evinizdeki kişisel sorumluluklarınızla ilgili olabileceği gibi meslek hayatınız ya da eğitiminizle de ilgili olabilir.

Belirleyeceğiniz hedeflerin net olması ve belirsizlik taşımaması önemlidir. Zihninizde dağınık ve belirsiz halde duran bir hedef sizi motive etmekten çok dikkatinizi dağıtacak ve başlamadan pes etmenize neden olacaktır. Hedefinizi belirginleştirmek için uzun vadeli ve büyük hedefleri kısa vadeli ve daha küçük hedeflere bölebilirsiniz. Her alt hedefi de kendi içerisinde önem ve aciliyet sırasına göre gruplandırabilirsiniz. İşlerimizin önem ve aciliyet derecesini belirlemek için kendinize şu soruları sorabilirsiniz;

 1. Şu an bu işle uğraşmamın benim için önemi ne?
 2. Bu işi farklı bir zamanda yapmak üzere ertelemek bana bir şey kaybettirir mi?
 3. Bütün işlerimi göz önünde bulundurduğumda şu an bu işle uğraşıyor olmam önemli ve acil olduğu için mi kolay ve keyif aldığım için mi?

Eisenhower Matrisi Etkili Zaman Yönetimi Tekniği

Etkili zaman yönetimi tekniklerine kullanması pratik ve keyifli bir yöntem olan Eisenhower Matris tekniği ile başlayabiliriz. Bu teknik ABD eski başkanı Dwight D. Eisenhower tarafından geliştirilmiştir. Bu tekniğe göre yapılması gereken işlerin aciliyet ve önemini belirlemek için 4 çeyreğe bölünmüş bir koordinat çizilir. Yapılması gereken işler kendi içerisinde acil olmayan- önemsiz işler, acil ama önemsiz işler, acil olmayan önemli işler, acil ve önemli işler olarak kategorize edilir ve öncelik sırasına konur.

Acil Olmayan- Önemsiz İşler

Sorumluluk alanlarımız dışında kalan, zaman baskısı hissetmediğimiz ve çoğunlukla keyif almak için yaptığımız işler bu gruba girmektedir. Sosyal medyada ve internette zaman geçirme, oyun oynama, telefonla konuşma bu gruba dahil edilebilecek acil olmayan ve yaşamsal önemi olmayan işlerdir. Bu tarz işlerle meşgul olmak özellikle zamanımızı çok daha efektif kullanmamız gereken dönemlerde zaman yok edici etkiye sahiptir. Bizi akademik olarak ileriye taşımayan ya da maddi bir getirisi olmayan işlerdir.

Acil- Önemsiz İşler

Çoğunlukla hayır demeyi başaramadığımız, başkalarının istek ve ricalarının zamanımızı böldüğü işler bu gruba girebilir. Örneğin; öncelikli halletmeniz gereken önemli işleriniz varken arkadaşınızın araması ve 1 saat sonra kahve içmek için sizinle görüşmek istemesi. Hayır diyemediğiniz durumda 1 saat sonra olacak bir görüşme için hazırlanmanız gerekmektedir. Üstelik yolda kaybedeceğiniz ve görüşme süresinde geçecek zaman hesap edildiğinde eve döndüğünüzde sizi bekleyen önemli işleriniz için çok daha az zamanınız kalmış olacak. Hayır diyebilmek ve bu tarz durumlarda yaşamsal önemi olmayan işleri başka zamanlara erteleyebilmekte bir zaman yönetimi becerisidir.

Acil Olmayan-Önemli İşler

1 yıl sonra girilecek üniversite sınavı önemlidir. Ama şimdiden bu sınava hazırlık yapmak acil değildir. Ancak acil olmaması sürekli ertelenebilir öneme sahip olduğu anlamına gelmemektedir. Bugünden başlayarak planlı şekilde ders çalışmak, eksikleri tamamlamak sınavda başarılı olmak için gereken ön hazırlıklardır.

Acil- Önemli İşler

Bu kategoride toplanan işler çoğunlukla zamanı iyi yönetemediğimiz için son dakikaya kalan ve önemli olan işlerimizdir. İş hayatında yöneticilerimizden gelen taleplerde bazen bu kategoriye girebilmektedir. Etkili zaman yönetimi ile bu işlerin son dakikaya kalması önlenebilmektedir. Ancak çalışma koşullarımız bu tarz sürprizlere açıksa stres yaşamamak için zaman planımızda bu tarz işler için boşluklar bırakmak faydalı olacaktır.

Pomodoro Tekniği ile Zaman Yönetimi Mümkün

Uzun sürelerle ve aralıksız çalışmanın etkili bir çalışma şekli olduğunu düşünmek büyük bir yanılgıdır. İyi bir etkili zaman yönetimi tekniği ile daha kısa sürelerde çok daha verimli çalışmalar yapmak ve daha az yorgunluk hissetmek mümkün. Pomodoro tekniği dikkatinizi vererek çalışabileceğiniz sürenin ortalama 25 dakika olduğunu söylüyor. Bu nedenle bir çalışma seansını 25 dakika olarak planlamanızı ve ardından 5 dakikalık mini bir mola vermenizi öneriyor. Bu sürenin toplamına yani 30 dakikaya 1 pomodoro deniliyor.

Bu teknik toplamda 4 pomodoroyu tamamladığınızda 25 dakikalık uzun bir mola vermenizi öneriyor. Günde 8-16 arası pomodoro tamamlamak ideal sayılıyor, yani molalar dahil 4-8 saatlik bir çalışmanın ideal olduğunu öneriyor. Bu süre size oldukça uzun gibi gelebilir ancak bu süreye molalarda dahil olduğu için yorulmadan ve verimli şekilde çalışmış olacaksınız. Hiç mola vermeksizin yaptığınız uzun soluklu çalışmalara kıyasla çok daha fazla verim almış olacaksınız.

Tekniklere Bağlı Kalmak İstemiyorsanız Etkili Zaman Yönetimi İçin Farklı Neler Yapabilirsiniz?

 • Gün içerisinde yaptığınız işleri not edebilir ve hangi işe ne kadar zaman ayırdığınızın hesabını tutabilirsiniz. Bu çalışma hangi işe gereğinden fazla zaman ayırdığınızı görmenizi sağlayacaktır. Fazla zaman harcamanıza neden olan işlere daha az zaman ayırmak için neler yapabileceğinizi araştırabilir, çevrenizden de bu konuda destek alabilirsiniz.
 • Sorumluluklarınız, ilgi alanlarınız, sosyal çevreniz ve kişisel zamanlarınız için kendinize zaman sınırlamaları koyabilirsiniz. Planladığınız zaman aralıklarına sadık kalarak zamanınızı yönetme becerinizi geliştirebilirsiniz.
 • Kısa ve uzun vadeli planlar çıkarabilir, günlük, haftalık, aylık planlar yapabilirsiniz.
 • Programlarınıza sadık kaldıkça motivasyonunuzu artırmak için kendinize ödüller verebilirsiniz.
 • Dikkat dağınıklığı ile başa çıkmak için çalışma ortamınızı düzenleyebilir, dikkatinizi dağıtan eşyaları ortamınızdan kaldırabilirsiniz.
 • Etkili zaman yönetimi için vaktinizi verimsiz geçirmenize neden olan sosyal medya, teknolojik cihaz ve internet kullanımlarınızı mümkün olduğunca sınırlandırabilirsiniz.
 • Keyif almadığınız ya da yapmakta zorlandığınız, gözünüzde büyüyen işleri ertelemek yerine günün erken saatlerinde yapmaya çalışabilirsiniz.

Etkili Zaman Yönetimi için Teknolojiden Faydalanın

Yukarıda önerdiğimiz her teknik için akıllı telefonlarınıza indirip ücretsiz olarak kullanabileceğiniz uygulamalar bulunmaktadır. Pomodoro tekniğine göre kurgulanmış mola saatlerinizi size hatırlatacak uygulamalar edinebilir ya da telefonunuzun alarmını kullanarak mola alarmlarınızı hazırlayabilirsiniz. Günlük, haftalık, aylık çalışma programları hazırlayabileceğiniz uygulamalar indirebilir ya da yapılacaklar listesi hazırlayabileceğiniz dijital not defteri uygulamaları yükleyebilirsiniz.

Etkili zaman yönetimi becerisi edinmekte zorlanıyorsanız profesyonel danışmanlık alarak kısa sürede pratiğinizi geliştirebilirsiniz. Hedef belirlemekte, zamanınızı verimli kullanmakta ve işlerinizi yetiştirmekte zorlanıyorsanız, zaman baskısı ile yoğun stres yaşıyorsanız Aba psikoloji ile iletişime geçebilir ve psikolojik danışmanlık alabilirsiniz.

Read More

Üniversite sınavına hazırlık, yeni bir işe başlama, evlenme, yeni bir iş kurma, emekliye ayrılma, işten çıkarılma gibi alışılmış, rutine dönmüş bir yaşam şeklinden yeni bir alışma, öğrenme, kabullenme sürecine geçiş gerektiren dönemlerde hepimiz kaygı, stres, zorlanım yaşar ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyabiliriz. Üniversite sınavına hazırlık dönemi de diğer önemli yaşam döngüleri gibi pek çok genç için psikolojik desteğe ihtiyaç duyulan önemli bir süreçtir. Gençler bu dönemde onları zihnen, ruhen ve fiziken yoran çok fazla konuyla meşgul olurlar. Bugüne kadar kimi zaman çocuk, kimi zaman genç olarak hitap edilirken artık onlar genç yetişkin statüsüne girmiş ve hayatlarıyla ilgili büyük kararlar verme noktasına gelmişlerdir.

Meslek seçimi, kariyerin belirlenmesi, şehir-ülke değişikliği ihtimali, beklentileri karşılama sorumluluğu, ilgi alanlarına eskisi gibi vakit ayıramaması  ve elbette çevrenin de söylemleri kişinin bu dönemi daha da keyifsiz geçirmesine neden olabilir. Rollerimizden sıyrılarak objektif bir gözle bakmaya çalıştığımızda üniversite sınavına hazırlık dönemindeki bir bireyin fedakarlık, sorumluluk ve çokça değişiklik gerektiren bir süreç içerisinde olduğunu kabul etmeliyiz. Üstelik bu dönemde gençlerin bulundukları yaş grubu itibariyle farkındalıkları çok daha yüksek, aile içi sorun ve sorumluluklar noktasında üstlendikleri görevler de daha fazladır. Artık daha fazla özel hayatları var, romantik ilişkileri olabilir, kalp kırıklıkları olabilir, beden algılarıyla ilgili onları mutsuz eden noktalar olabilir.

Kısaca bu dönemde odak sadece üniversite sınavına hazırlık olmayabilir. Ve tüm bu yaşadıkları duygu, düşünce ve yaşantılar kendilerine özel olsa dahi benzer süreçlerden geçen akranlarının sayısı da hiç ama hiç az değil. Öyleyse bu dönem oldukça önemli bir dönem ve psikolojik destek alma ihtiyacı duyulması da çok doğal.

Üniversite Sınavına Hazırlık Sürecinde Psikolojik Olarak Nasıl Daha İyi Hissedebilirsiniz?

1.Kaygınızın altında yatan nedenleri keşfedin! Sınav kaygınız yoğunsa lütfen önce bu kaygının altında yatan nedenleri araştırın. Bu noktada desteğe ihtiyaç duyuyorsanız psikolojik destek almayı ertelemeyin. Çoğu zaman sınav kaygısının altında yatan nedenler kişinin akademik başarısı dışında sınava yüklediği anlam, kariyer seçiminden emin olamama, meslek seçiminde ailenin karar verici olması, şehir-ülke değişikliğine yönelik duyulan kaygı, kişinin mizaç özellikleri, alıştığı düzenin değişmesinden duyduğu endişe, ailenin ekonomik durumuyla ilgili sorumluluk duygusu ve benzeri sınav kaygısını körükleyebilir. Bu da kişinin ders çalışması gereken sürelerde onu kaygılandıran bu düşüncelerle boğuşmasına neden olabilir.

Öyleyse kendi listenizi oluşturmalı ve kaygınızın altında yatan temel nedenleri bulmalısınız. Nedenlerinizi bulduktan sonra kaygınızla başa çıkmak çok ama çok daha kolay olacak. Bunu tek başınıza yapmakta zorlanıyorsanız hayatınızın en önemli geçiş dönemlerinden biri olan üniversite sınavına hazırlık sürecinde kariyer danışmanlığı almanızı öneririz.

 1. Hedefinizi belirleyin! Hedefsizlik en büyük motivasyonsuzluk Hedefiniz olmadan yeterince çalışamazsınız. Organize olamaz, ilerleyemez ve verim de alamazsınız. Hangi mesleği yapmak istiyorsunuz, ilgileriniz, yetenekleriniz, bilginiz ve beklentilerinizle örtüşen meslekler hangileri belirlemelisiniz. Yine bu süreçte de kariyer danışmanlığı alabilirsiniz.
 2. Hayal kurun ve bunları somutlaştırın! Mesleğinizi, hatta gitmek istediğiniz üniversiteyi, yaşayacağınız yeri belirlediyseniz şimdi hayal kurma vakti. O üniversitede okuduğunuzu, çok güzel arkadaşlıklar edindiğinizi, başarılı ve keyifli bir üniversite hayatınız olduğunu, şehirde geçirdiğiniz keyifli zamanları hayal edin. Hayallerinizi temsil eden görseller çıkartın ve bunları sık sık görüp motive olabileceğiniz bir yere asın, bilgisayarınıza ya da telefonunuza arka plan da yapabilirsiniz. Bu görsel şölen size yorulduğunuz, motivasyonunuzu kaybettiğiniz her an yeniden canlanmak için ilham verecek.
 3. Olumlama Mesajları Hayallerinizi işlediğiniz panonuza sizi motive edecek olumlama cümleleri ekleyin. Sizi harekete çevirecek, iyi hissettirecek cümleleri belirleyin, bu cümleleri dikkat çekici renkler ve yazı stilleri ile panonuza işleyin. Ve her gün negatif duygu ve düşüncelere kapıldıkça panonuza bakın ve cümlelerinizi okuyun.
 4. Nefes Egzersizleri kulağa hep çok basit gelir ve etkisi çoğu kişi tarafından yabana atılır. Oysa doğru nefes egzersizleri pek çok derde deva olduğu gibi uygulaması çok basit ve maliyetsizdir. Şimdi size önerimiz, kaygılandığınız, negatif duygu ve düşüncelere kapıldığınız anda her ne iş yapıyorsanız bir kenara bırakmanız ve nefes egzersizi için kendinize zaman tanımanız olacak.

Nefes Egzersizi için;

Odaklanın, gözlerinizi kapatıp, kendinizi çok iyi ve güvende hissettiğiniz bir yeri hayal edin. Zihninizi orada tutun, bir süre o sahnede keyifli olduğunuzu düşleyin ve bir yandan da diyafram nefesi alarak 4 saniyede burundan aldığınız nefesi 8 saniyede ağzından yavaşça verin. Bu egzersizi en fazla arka arkaya 5 kez yapın. Gün içerisinde istediğiniz sıklıkla yapabilirsiniz.  Nefes egzersizi gerginliğinizi azaltacak, kaygınızı kontrol altına almanızı sağlayacaktır.

Bu nefes ve güvenli yer alıştırmasını bugünden itibaren uykudan önce, sabah kalkınca ve ders çalışırken dikkatiniz dağıldığında uygulamaya başlayın. Böylece sınav anında da benzer bir durumla karşılaştığınızda aynı uygulamayı yapabilir ve önceden pratiğiniz olduğu için daha kısa sürede odaklanabilirsiniz.

 1. Zamanı Verimli Kullanın Üniversite sınavına hazırlık sürecinde kişinin kaygı yaşamasına ve motivasyonunu kaybetmesine neden olan en güçlü etkenlerden biri de zamanı verimli kullanamamaktır. Zamanı verimli kullanamadığınızda hem çalışmanızdan beklediğiniz verimi alamazsınız hem de ders dışı aktivitelere ayıracak vaktiniz kalmaz. Zamanı verimli kullanmayı öğrendiğinizde hem daha verimli çalışabilir hem de kendinize vakit ayırabilirsiniz. Yaptığınız iş ne olursa olsun, etkili zaman yönetimi ile daima potansiyelinizi en iyi şekilde ortaya koyar ve başarılı olursunuz.
 2. Motive edici kaynaklara zaman ayırın! Başarılı öyküler okuyun, motive edici filmler izleyin, sizi güldürecek yazı, film ve videolara da zaman ayırın ve düzenli olarak kahkaha atın. Gülmek enerjinizi yükseltecek ve olumsuz duygularınızı gölgede bırakacak.
 3. Biteceğini Kendinize Hatırlatın bu dönem ömrünüz boyunca sürmeyecek. Önünüzde sınava gireceğiniz tarihe kadar verimli değerlendirmeniz gereken bir yolculuk süresi var. O gün gelip sınavdan çıktığınızda tüm bu yolculuk tamamlanmış olacak. Şu an ki yorgunluğunuzu sınavdan çıktıktan sonra üzerinizden atıp, şimdi keyfine varamadığınız her ne varsa keyifle yapabileceksiniz. Bunu kendinize sık sık hatırlatın.
 4. Mola verin Çalışma programınızı olumsuz etkilemeyecek sürelerle molalar verin. Yapılan çalışmalar çalışma süresi uzadıkça çalışma veriminin düştüğünü ve dikkatin dağıldığını gösteriyor. Sizin çalışma alanında uzun süre oturmuş olmanız çok çalışmış olmanız anlamına gelmiyor. Kendinize dürüst davranın ve çalışma programınıza düzenli aralıklarla kısa molalar ekleyin. Mola sürelerinizi çalışma alanınızdan uzaklaşarak değerlendirin ve çalışma alanınızı sadece ders çalışmak için kullanın.
 5. Performansınızı çıkarın Gün sonunda kaç soru çözdünüz, kaç doğru kaç yanlış yaptınız, kaç kez mola verdiniz. Zorlandığınız kaç konunun üstesinden kolayca gelebildiniz, yeni kaç konu öğrendiniz ve benzeri gelişim sonuçlarını çıkarın ve görselleştirin. Performansınızı yazabilir, resmedebilir ya da sizi motive edecek şekilde bilgisayar programları üzerinde de hazırlayabilirsiniz. Ortaya çıkan sayısal değerleri mutlaka her gün güncelleyin ve fotoğraflarını çekerek, ya da duvara asarak kat ettiğiniz gelişmeye ara ara dönüp bakıp.
 6. Performansınızı Başlangıç ve Varış Noktasına İçerisinde İlerletin! Yukarıdaki önerimizde belirlediğiniz performans sonuçlarınızı dikkate alarak, gitmek istediğiniz üniversite, yapmak istediğiniz meslek ve belki yaşamak istediğiniz şehir ya da ülkeye ait resimlerin olduğu bir kolaj çalışması hazırlayın ve bunu üniversite sınavına hazırlık sürecinin sonunda varılacak bir nokta olarak tasarlayın. Kendi karikatürünüzü de bu yolun başına koyabilir ve gelişim kat ettikçe karikatürünüzü yol üzerinde hedef noktaya doğru yaklaştırabilirsiniz. Bu çalışma sizi günden güne motive edecek ve daha verimli çalışmanızı sağlayacaktır.
 7. Olumsuz değerlendirmeler yapmayın Olumsuz düşünceler aklınıza geldiğinde zihninizden geçen her cümle için bir kağıda olumlu cümle karşılıkları yazın. Ve zihninize her olumsuz cümle geldiğinde hemen sesli olarak kağıdınızda bu cümleye karşılık yazdığınız olumlu cümlenizi okuyun. Örneğin; “Başarısız olacağım” yerine “Elimden geldiğince çalıştım ve bunun sonucunu olumlu şekilde alacağım”
 8. Düzenli Uyuyun Her gün en az 7 saat uyuyun. Uykudan önce size keyif verecek bir kitap okuyabilir, sevdiğiniz sakinlik veren bir müzik dinleyebilirsiniz. Nefes egzersizini tekrar edebilir yine egzersiz sırasında size iyi gelen bir hayal, mekan, anı ile egzersizinizi yapabilirsiniz.
 9. Sağlıklı Beslenin beslenme şeklinizin, duygu durumunuz üzerinde önemli bir etkisi var. Sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmeniz üniversite sınavına hazırlık sürecinde size fiziken, zihnen ve bedenen oldukça fayda sağlayacak.

Aileler Üniversite Sınavına Hazırlık Sürecinde Psikolojik Destek İçin Neler Yapabilir?

 1. Rollerinizi değiştirmeyin çoğu ebeveyn üniversite sınavına hazırlık sürecinde ebeveyn rolünü bir kenara bırakıp “sınav koçu” rolünü üstleniyor. Böyle bir ihtiyacınız varsa çocuğunuz için profesyonel destek almanız hem size hem de çocuğunuza daha faydalı olacaktır. Çocuğunuzun size ebeveyni olarak ihtiyaç duyduğunu ve sizi farklı bir rolde görmeye ihtiyacı olmadığını kendinize sık sık hatırlatın.
 2. Sınav sonucunun sevgi bağınıza etki etmeyeceğini ona hissettirin Çocuğunuz için güvenli liman olmanız, “her koşulda seni çok seviyoruz ve yanındayız” mesajını sözleriniz, beden diliniz ve yaklaşımınız ile çocuğunuza hissettirmeniz çok önemli. Üniversite sınavına hazırlık sürecinde olan çoğu gencin en büyük kaygı nedeni başarısız olduklarında ailelerini hayal kırıklığına uğratmak ve ilişkilerinin artık eskisi gibi sevgi dolu olmayacağını düşünmeleridir.
 3. Başkalarıyla Kıyaslamayın çocuğunuzu başkalarının başarısı ya da başarısızlığı ile değerlendirmeyin. Kıyaslama yapacaksanız çocuğunuzun geçmiş sınav sonuçlarını baz alabilirsiniz. Geri bildirimlerinizi her daim pozitif yapın.
 4. Mola vermesine izin verin çok çalışmak verimli çalışmak değildir. Zihnini boşaltması, hareket etmesi ve dinlenmesi için mola vermesine fırsat verin.
 5. Kariyerini Belirlemesinde Eşlik Edin çocuğunuzun kariyerini belirlemesinde karar verici değil, eşlik eden kişi olun. Çocuğunuzun gerçek kapasitesi ile örtüşen, bilgi, beceri, ilgi ve beklentileri ile uyumlu bir meslek seçmesinde ona özgürlük tanıyın. Seçiminin sonuçlarının olumsuz olabileceğinden endişe duyuyorsanız kariyer danışmanlığı
 6. Hayallerine Kulak Verin hayallerini ailesiyle paylaşabilen çocuklar kaygılarını da paylaşabilir. Ona hayallerini sizinle konuşabileceği güven ortamını sunun.
 7. Gözlemleyin üniversite sınavına hazırlık sürecinde çocuğunuzun fiziksel, duygusal tepkilerini gözlemleyin, sınav kaygısı, depresyon, öfke, içe kapanma gibi dikkatinizi çeken farklılıklar var ise mutlaka bir uzmandan destek alın.

Üniversite sınavına hazırlık süreci içerisinde zamanı yönetmekte zorlanıyor, nereden ve nasıl başlayacağınızı bilmiyor, meslek seçimi, kariyeri belirleme gibi aslında tüm hayatınıza etki edecek bir karar sürecinde kararsızlık yaşıyor iseniz kariyer danışmanlığı hizmetinden faydalanmanızı ve psikolojik olarak kendinizi yeterince iyi hissetmiyor, desteklenmeye ihtiyaç duyuyorsanız bir profesyonelden psikolojik destek almanızı önerir, size hayat boyu başarılar dileriz.

Güncel konularda hazırlanmış videolara erişmek için aba Psikoloji YouTube kanalını takip edebilirsiniz.

Read More

Zaman Sizi Yönetmesin, Siz Zamanı Yönetin!

 Zaman geri dönüşü olmayan sınırlı kaynaklardan biridir. Bu sebeptendir ki zaman yönetimiyle ilgili bütün yöntemler temelinde “zamanı kontrol etmek”le ilgilidir. Peki, zamanı kontrol etmenin bir yolu var mı? Biz söyleyelim, planlı ve programlı olmak.

Yalnızca yapılacaklar listesi yapmayı önermek sizin zamanı yönetmenizi kolaylaştıracak tek başına etkili bir çözüm değildir. İnsanların çoğu plan yapmaları gerektiğini bilir ama bu planı nasıl düzenleyecekleri ve uygulayacakları konusunda zorlanırlar. “Nerden başlamalıyım? Hangi güne hangi işlerimi sığdırmalıyım? İşlerimi yaparken nasıl yapmalıyım? Odaklanma problemim varken planlarımı nasıl uygulayabilirim?” Bunlara benzer birtakım soruların zihninizin içinde dolandığını duyar gibiyim.

Bu yazımızda yapılacaklar listesi yaparken ve uygularken nasıl bir yol izlemeniz gerektiğinin üzerinde duracağız. Özetle etkili zaman yönetimi için yalnızca ne yapmanız gerektiğinin değil bu yöntemleri nasılhayatınıza daha kolay bir şekilde uygulayabileceğinizin de üzerinde duracağız.

 

Nereden Başlamalıyız ve Nasıl Devam Etmeliyiz?

Düzenli plan yaparken en zor gelen nereden başlayıp nasıl devam etmemiz gerektiğidir. Adım adım gidelim:

 • İşe aylık etkinlikleri görebildiğiniz bir takvim kullanarak başlayınız.
 • Bu takvime sabit etkinliklerinizi, mutlaka gitmeniz gereken ve günü belli olan toplantıları, buluşmaları konferansları vb. günleri not ediniz.
 • Takviminizi mutlaka her gün görebileceğiniz bir yere asınız.
 • Ardından aylık planınızdan yola çıkarak haftalık planlar yapacağınız için kendinize haftalık planlarınızı ayrıntılı bir şekilde yazabileceğiniz bir defter
 • Haftalık planınızı aylık çizelgenizden faydalanarak planlayınız.
 • Haftalık planınızı aklınıza gelen tüm yapılacakları öncelik sırasına koyarak düzenleyiniz. “Ben neyi daha çok önemsiyorum. Nelere öncelik veriyorum.” diye düşünerek öncelik sırası yapabilirsiniz.
 • Her gün akşam bir sonraki günün planını tek tek kontrol ediniz. Yeni değişiklikler olursa planı ona göre tekrardan düzeltiniz.

Günlük Planlarımızı Nasıl Organize Etmeliyiz?

Gün içerisinde sizin için önemli olan aktiviteleri diğer aktivitelerden önce tamamlamak sizi psikolojik olarak rahatlatacaktır. Önemli olan işler yapılmadığı sürece bu işler aklınızın bir köşesinde dolanır ve diğer işlerinizi etkili bir şekilde gerçekleştirmenize engel olur. Stresli ve endişeli olmanıza yol açar. Bu yüzden yapılacaklar listenizde önemli işlerin en üstte olmasına her zaman dikkat ediniz.

Yaptığımız Etkinliklere Nasıl Odaklanabiliriz?

Teknoloji çağının getirdiği olumsuzluklardan biri de “odaklanma problemi”. Etrafımızda çok fazla uyaran olduğu için yaptığımız işlere odaklanmak oldukça zor. 1980’lerin sonlarında Francesco Cirillo tarafından bulunan günümüzde hala aktif şekilde birçok kişi tarafından kullanılan basit ve etkili bir teknik, ”Pomodoro Tekniği” bu sorununuzu çözecektir.

Psikolojik araştırmalar sonucu saatler boyunca çalışmak stres düzeyinizi arttırarak motivasyonunuzu düşürecektir. Sizi verimli çalışmaktan alıkoyacaktır. Özellikle çok fazla zaman isteyen büyük işleriniz için hiç ara vermeden çalışmak yerine 25 dakika sizi engelleyen faktörlerden tamamen uzak durarak çalışıp ardından 5 dakika mola veriniz. Bu rutini üst üste 4 kere tekrarladıktan sonra 20 dakika mola verip tekrar çalışmaya dönünüz. Pomodoro odaklanmanızı arttıracak en basit ve etkili yöntemlerden biridir. Hem verimliliğinizi arttıracaktır hem de daha az vakit harcayarak birçok işi hızlıca halletmenizi sağlayacaktır.

Etkili zaman yönetimi ile daha fazla bilgi almak isterseniz, Psikolog Merve Nuray’ın YouTube videosuna da göz atabilirsiniz.

Read More